REFERENCE

Archeo Sever o. p. s., obecně prospěšná společnost

 

2022

 • revitalizace zámku Pětipsy, okr. Chomutov - interiér 1. PP (130 m2) - investor: Via Levamente, z. s.
 • průmyslový areál Panattoni Jirkov, okr. Chomutov (2 ha plošného odkryvu z celkových 16-18 ha plochy stavby dohlížené během skrývek nadloží) - investor: Panattoni Czech Republic Development
 • výstavba skladovacích hal AGC Bílina, areál bývalé kasárna (3 ha plochy) - investor: JTH Idea, a. s.
 • Soběsuky nad Ohří - areál pískovny IV-západ (zahájené již v r. 2021 - ppč. 157/18 - celkem kolem 4 ha zkoumané plochy) - investor: Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.

 

2021

 • rekonstrukce plynovodů v Děčíně - ul. Klostermannova, Teplická, Větrná, Škroupova, 28. října a Československé armády - GasNet, s. r. o.
 • Soběsuky nad Ohří - dokončení výzkumu po skrývce záboru 2020 - Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.
 • Hostomice nad Bílinou - Panattoni Park South Teplice (areál skladovacích hal) - Accolade Holding, a. s. (subdodavatelské dokumentační a výkopové práce) 
 • Bílina, Teplické předměstí - rekonstrukce horkovodu - ČEZ Teplárenská, a. s. (subdodavatelské dokumentační a výkopové práce)
 • Teplice - část Trnovany a část pod Doubravkou - rekonstrukce horkovodu - ČEZ Teplárenská, a. s. (subdodavatelské dokumentační a výkopové práce)
 • Malhostice u Teplic - rekonstrukce polních cest - Šilhánek a syn, a. s.
 • "Nová" pískovna v Soběsukách nad Ohří - Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.

 

2020

 • rozšíření v dobývacím prostoru "Jihozápad" v Rokli, okr. Chomutov - v trati "Za Potokem", Ústecký kraj - zábor pro rok 2020 - investor: KERAMOST, a. s.
 • přeložka STL plynovodu v Podmoklech v Děčíně, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: Statutární město Děčín
 • novostavba RD v Hudcově, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled
 • Hasičská zbrojnice v obci Modlany, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled při skrývce ornice a plošný odkryv - investor: obec Modlany
 • pískovna SOBĚSUKY IV  - k. ú. Soběsuky nad Ohří, okr. Chomutov, Ústecký kraj - plošný odkryv - investor: Severočeské pískovny a štěrkovny, s. r. o.
 • Průmyslová zóna TRIANGLE - Hala CTPark Žatec, k. ú. Nehasice, okr. Louny, Ústecký kraj - odborný dohled při skrývce 3 ha plochy - investor: CTP Invest, spol. s r. o. 
 • Klostermannova ulice v Děčíně - havarijní stav NTL plynového potrubí, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet s. r. o.
 • rozšíření v dobývacím prostoru "Jihozápad" v Rokli, okr. Chomutov - v trati "Za Potokem", Ústecký kraj - zábor pro rok 2021 - investor: KERAMOST, a. s.
 • výstavba nové vodní přehrážky, obec Ohníč, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: Státní pozemkový úřad ČR, zhotovitel stavby: Šilhánek a syn, a. s.
 • Krásnostudenecká ulice v Děčíně - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Osadní ulice  v Děčíně - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Želenická ulice v Děčíně - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, k. ú. Podmokly, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Palackého ulice v České Kamenici - rekonstrukce NTL plynovodu včetně přípojek, okr. Děčín, Ústecký kraj - odborný dohled - investor: GasNet, s. r. o.
 • Průmyslový park Accolade Cheb - k. ú. Hradiště u Chebu, okr. Cheb, Karlovarský kraj - plošný odkryv - investor: Accolade CZ XVI, s. r. o.

 

2019

 • Podzemní odpadní kontejnery v historickém jádru města Žatce (okr. Louny), Ústecký kraj - v areálu městské památkové rezervace (MPR) - investor: Město Žatec - plošný odkryv
 • Rekonstrukce tzv. Dolního jezu na k. ú. Loket (okr. Sokolov), Karlovarský kraj - ochranné pásmo městské památkové rezervace - investor: Metrostav, a. s. - odborný dohled
 • Výstavba nového dvojhangáru u civilního letiště na k. ú. Žatec (okr. Louny), Ústecký kraj - plošný odkryv - investor: spol. PARKA, s. r. o.
 • Rozšíření dobývacího pole na povrchovém lomu Braňany, trať „Pod Černým vrchem“ (okr. Most), Ústecký kraj investor: KERAMOST, a. s. - odborný dohled
 • Skrývky pro budoucí těžbu štěrkopísku, k. ú. Polerady (okr. Most), Ústecký kraj - investor: spol. BEST, a.s - odborný dohled
 • Panattoni Park Cheb Jih, k. ú. Cheb (okr. Cheb), Karlovarský kraj - investor: Panattoni Park - odborný dohled
 • Víceúčelová sportovní hala na k. ú. Klíše ve městě Ústí nad Labem, Ústecký kraj - investor: IMPERIAL STANDARD SE - odborný dohled
 • Výstavba infrastruktury pro rodinné domy na k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, Ústecký kraj - investor: fyzická osoba P. Ryšavý - plošný odkryv

 

2018

 • předstihový archeologický výzkum na k. ú. Rokle, okr. Chomutov, Ústecký kraj - rozšíření povrchového lomu na kaolin - společnost KERAMOST, a. s 
 • k. ú. Dolní Žďár u Ostrova – stavba Průmyslový park Ostrov nad Ohří, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj - odborný dohled
 • kostel sv. Jiljí v k. ú. Chlumu u Novosedel - odvodnění sakrální stavby, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj - zjišťovací výzkum
 • Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice v k. ú. Verušičky - vyklízení krypty, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj - odborný dohled
 • Novostavba rodinného domu, k. ú. Žalany, okr. Teplice, Ústecký kraj - odborný dohled
 • Stavební úpravy prodejny LIDL - přístavba, k. ú. Ústí nad Labem (okr. Ústí nad Labem), Ústecký kraj - LIDL ČR, v. o. s. - odborný dohled

 

2017 

 • výzkum v k. ú. Mariánských Radčic - okr. Most, Ústecký kraj - výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod - odborný dohled kombinovaný se ZAV
 • výzkum na k. ú. Podmokel - okr. Děčín, Ústecký kraj - výstavba tzv. "Vilsnické spojky" - plošný odkryv

 

2016

V květnu roku 2016 jsme plynule navázali na pokračování ve výzkumu lokality z prosince roku 2015 na k. ú. Českého Újezda nedaleko dálnice D8, kde investor - VGP Park Český Újezd, a. s. - plánuje vystavět na ploše kolem  4 ha semiindustriální halovou stavbu. Momentálně probíhá základní laboratorní zpracování nálezového fondu spolu s terénní dokumentací.

V dubnu roku 2016 jsme zahájli záchranný archeologický výzkum v Děčíně, resp. na k. ú. Podmokly na levém břehu Labe, kde investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR - bude realizovat průtah městem v délce 1,9 km (u širší veřejnosti známější jako tzv. "Vilsnická spojka"). Stavba v koordinaci s výzkumem bude pokračovat do jara roku 2018.

V srpnu 2016 jsme zahájili záchranný archeol. výzkum na katastru obce Mariánských Radčic. Jedná se o výstavbu zcela nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, kterou financuje obec M. Radčice. Stavba i výzkum bude kontinuálně pokračovat do léta roku 2017.

V měsíci říjnu a listopadu 2016 jsme pro město Louny provedli záchranný archeol. výzkum v souvislosti s rekonstrukcí části chodníku kolem kostela sv. Mikuláše. Momentálně probíhá základní laboratorní zpracování nálezového fondu včetně terénní dokumentace. 

 

2015

Realizované odborné archeologické dohledy při investičních akcích společnosti RWE GasNet, s. r. o.:

 • ​k. ú. Bystřany
 • k. ú. Duchov (Bílinské Předměstí)
 • k. ú. Teplice (Benešovo náměstí, Bezručova ulice v Teplicích - Šanově, Lázeňský park u Lázní Beethoven)

Velkoplošné odkryvy (každý o rozloze cca kolem 2 ha) v dobývacím prostoru vyhrazeného nerostu kaolinu v katastru Rokle (okr. Chomutov) pro společnost KERAMOST, a. s. a také ve Věšťanech, v části obce Modlany (okr. Teplice), kde bude stát provozní budova s garážemi společnosti KROB SCANNERS, s. r. o.

Technické a odborné práce (jakožto subdodavatel): 

pro Muzeum města Ústí nad Labem:

 •  k. ú. Habrovice u Ústí nad Labem (trasa kanalizace)
 •  k. ú. Velkého Března a Valtířova (trasa VTL plynovodu)

 pro Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.:

 •  k. ú. Žatec (rekonstrukce autobusového terminálu)

 

2014

V průběhu roku 2014 jsme navázali velmi dobrou spolupráci s provozovatelem podzemních inženýrských sítí (Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s.), potažmo s jejich vlastníkem (Severočeskou vodárenskou společností, a. s.), pro kterého jsme vykonali dle dikce zákona o státní památkové péči odborné archeologické dohledy při rekonstrukcích těchto sítí v jednotlivých obcích bývalých okr. Chomutov, Most a Louny:

 • k. ú. Chomutov: ulice Bachmačská, ulice 28. října
 • k. ú. Most: ulice Chmelná
 • k. ú. Polerady
 • k. ú. Žatec: ulice Dvořákova, území městské památkové rezervace
 • k. ú. Želenice

Další stavební akce, u kterých jsme zajišťovali odborný archeologický dohled:

 • k. ú. Bílina-Újezd – ulice Alšova (rekonstrukce plynovodu) – investor RWE GasNet s. r. o.
 • k. ú. Dubí – ulice Mstišovská (výstavba splaškové tlakové kanalizace) – investor město Dubí
 • k. ú. Chomutov – ulice Bezručova a Kostnická (nové parkoviště) – investor Statutární město Chomutov
 • k. ú. Chomutov – ulice Spořická (nová hala pro nákladní automobily) – investor společnost HESTI, s. r. o.
 • k. ú. Osek u Duchcova – Kulturní dům Stropník, nemovitá kulturní památka (sanace zakladového zdiva) – investor město Osek

Výjimkou z naší činnosti nebyly ani plošné záchranné archeologické výzkumy, které byly provedeny tzv. na zelené louce a byly vyvolány investorským záměrem společnosti KERAMOST, a. s. (rozšíření těžby vyhrazeného nerostu - kaolinu na k. ú. Rokle u Kadaně) či společnosti KS CZ Motorservice, s. r. o. (výstavba nové výrobní haly pro náhradní díly do osobních automobilů v Chabařovicích u Ústí nad Labem).

 

2013

 • Záchranný archeologický výzkum při stavbě obchodního centra Galerie v Teplicích (17.-28. 9. 2013) – Archeo Sever o. p. s. jako subdodavatel technických a kopáčských prací.​
 • Záchranný archeologický výzkum při stavbě tepelného napáječe v Teplicích (14. 5. – 22. 11. 2013 - Archeo Sever o. p. s. jako subdodavatel technických a kopáčských prací.

 

Archeo Sever o. p. s.

K Vápence 448, Teplice 415 03

info@archeosever.cz

+420 722 027 239