2019

 • záchranný archeologický výzkum v historickém jádru města Žatce - v areálu městské památkové rezervace (MPR) - podzemní odpadní kontejnery - investorem Město Žatec. 
 • odborný dohled při rekonstrukci tzv. Dolního jezu na k. ú. Lokte v Karlovarském kraji - ochranné pásmo MPR - investorem Metrostav, a. s.

 

2018

 • předstihový archeologický výzkum na katastru Rokle, okr. Chomutov - rozšíření povrchového lomu na kaolin - společnost KERAMOST, a. s

 

2017 

 • výzkum v k. ú. Mariánských Radčic - okr. Most (výstavba splašk. kanalizace a čistírny odpadních vod)

 • výzkum na k. ú. Podmokel - okr. Děčín (výstavba tzv. "Vilsnické spojky")

 

2016

V květnu roku 2016 jsme plynule navázali na pokračování ve výzkumu lokality z prosince roku 2015 na k. ú. Českého Újezda nedaleko dálnice D8, kde investor - VGP Park Český Újezd, a. s. - plánuje vystavět na ploše kolem  4 ha semiindustriální halovou stavbu. Momentálně probíhá základní laboratorní zpracování nálezového fondu spolu s terénní dokumentací.

V dubnu roku 2016 jsme zahájli záchranný archeologický výzkum v Děčíně, resp. na k. ú. Podmokly na levém břehu Labe, kde investor - Ředitelství silnic a dálnic ČR - bude realizovat průtah městem v délce 1,9 km (u širší veřejnosti známější jako tzv. "Vilsnická spojka"). Stavba v koordinaci s výzkumem bude pokračovat do jara roku 2018.

V srpnu 2016 jsme zahájili záchranný archeol. výzkum na katastru obce Mariánských Radčic. Jedná se o výstavbu zcela nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, kterou financuje obec M. Radčice. Stavba i výzkum bude kontinuálně pokračovat do léta roku 2017.

V měsíci říjnu a listopadu 2016 jsme pro město Louny provedli záchranný archeol. výzkum v souvislosti s rekonstrukcí části chodníku kolem kostela sv. Mikuláše. Momentálně probíhá základní laboratorní zpracování nálezového fondu včetně terénní dokumentace. 

 

2015

Realizované odborné archeologické dohledy při investičních akcích společnosti RWE GasNet, s. r. o.:

 • ​k. ú. Bystřany
 • k. ú. Duchov (Bílinské Předměstí)
 • k. ú. Teplice (Benešovo náměstí, Bezručova ulice v Teplicích - Šanově, Lázeňský park u Lázní Beethoven)

Velkoplošné odkryvy (každý o rozloze cca kolem 2 ha) v dobývacím prostoru vyhrazeného nerostu kaolinu v katastru Rokle (okr. Chomutov) pro společnost KERAMOST, a. s. a také ve Věšťanech, v části obce Modlany (okr. Teplice), kde bude stát provozní budova s garážemi společnosti KROB SCANNERS, s. r. o.

 

Technické a odborné práce (jakožto subdodavatel):

 pro Muzeum města Ústí nad Labem:

 •  k. ú. Habrovice u Ústí nad Labem (trasa kanalizace)
 •  k. ú. Velkého Března a Valtířova (trasa VTL plynovodu)

 

 pro Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.:

 •  k. ú. Žatec (rekonstrukce autobusového terminálu)

 

2014

V průběhu roku 2014 jsme navázali velmi dobrou spolupráci s provozovatelem podzemních inženýrských sítí (Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s.), potažmo s jejich vlastníkem (Severočeskou vodárenskou společností, a. s.), pro kterého jsme vykonali dle dikce zákona o státní památkové péči odborné archeologické dohledy při rekonstrukcích těchto sítí v jednotlivých obcích bývalých okr. Chomutov, Most a Louny:

 • k. ú. Chomutov: ulice Bachmačská, ulice 28. října

 • k. ú. Most: ulice Chmelná

 • k. ú. Polerady

 • k. ú. Žatec: ulice Dvořákova, území městské památkové rezervace

 • k. ú. Želenice

Další stavební akce, u kterých jsme zajišťovali odborný archeologický dohled:

 • k. ú. Bílina-Újezd – ulice Alšova (rekonstrukce plynovodu) – investor RWE GasNet s. r. o.

 • k. ú. Dubí – ulice Mstišovská (výstavba splaškové tlakové kanalizace) – investor město Dubí

 • k. ú. Chomutov – ulice Bezručova a Kostnická (nové parkoviště) – investor Statutární město Chomutov

 • k. ú. Chomutov – ulice Spořická (nová hala pro nákladní automobily) – investor společnost HESTI, s. r. o.

 • k. ú. Osek u Duchcova – Kulturní dům Stropník, nemovitá kulturní památka (sanace zakladového zdiva) – investor město Osek

Výjimkou z naší činnosti nebyly ani plošné záchranné archeologické výzkumy, které byly provedeny tzv. na zelené louce a byly vyvolány investorským záměrem společnosti KERAMOST, a. s. (rozšíření těžby vyhrazeného nerostu - kaolinu na k. ú. Rokle u Kadaně) či společnosti KS CZ Motorservice, s. r. o. (výstavba nové výrobní haly pro náhradní díly do osobních automobilů v Chabařovicích u Ústí nad Labem).

 

2013

 • Záchranný archeologický výzkum při stavbě obchodního centra Galerie v Teplicích (17.-28. 9. 2013) – Archeo Sever o. p. s. jako subdodavatel technických a kopáčských prací.​
 • Záchranný archeologický výzkum při stavbě tepelného napáječe v Teplicích (14. 5. – 22. 11. 2013 - Archeo Sever o. p. s. jako subdodavatel technických a kopáčských prací.